Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Beyond Media, s.r.o., ktorá je prevádzkovateľom webu brixton.sk, považuje ochranu a dôvernosť vašich údajov za veľmi dôležitú. Vaše osobné údaje spracovávame v súlade tak s ustanoveniami Slovenských zákonov (zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.), tak s legislatívou Európskej únie (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679).

Správca osobných údajov

Správcom osobných údajov v zmysle národnej a európskej legislatívy je Beyond Media, s.r.o., IČO: 36 737 895 so sídlom Daxnerovo námestei 3, 821 08 Bratislava zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka číslo: 44564/B (ďalej len "Beyond Media").

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom spracovania a ochrany vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese: gdpr@beyondmedia.sk.

Aké osobné údaje spracovávame a prečo

Ak ste zákazníkom a na našich webových stránkach si zakúpite u obchodníka tovar, budeme po vás z dôvodu plnenia zmluvy požadovať niektoré osobné údaje. Medzi osobné údaje spracovávané nami o vás patria najmä:
- meno a priezvisko
- e-mailová adresa
- telefónne číslo
- prípadne ďalšie údaje (IP adresa)

Ak ste obchodníkom, ktorý podniká pod svojím menom alebo používa svoju e-mailovú adresu a telefónne číslo, tak o vás môžeme z dôvodu plnenia zmluvy spracovávať predovšetkým tieto osobné údaje, ktoré nám odovzdáte v rámci registračného procesu:
- meno a / alebo priezvisko
- e-mailová adresa
- telefónne číslo
- adresa

Beyond Media o vás bude spracovávať osobné údaje na tieto účely:
- Všeobecným a hlavným účelom pre spracovávanie osobných údajov o vás je splnenie zmluvy.
- Ak ste zákazníkom a nakúpite cez našu platformu, použijeme vaše osobné údaje za účelom priradenia Vašej objednávky k vašej osobe a odoslanie vašich osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu obchodníkovi, aby mohol vašu objednávku zaevidovať.
- Aby sme vás mohli kontaktovať - ??meno, priezvisko, e-mail alebo telefónne číslo môžu byť spracované ako súčasť komunikácie s vami. Na vašu e-mailovú adresu vám príde upozornenie, akonáhle obchodník potvrdí, že vašu objednávku prijal, alebo ak ju odmietne.
- Po splnení zmluvy (po prevzatí tovaru a uhradení ceny) spracovávame vaše osobné údaje v zoznamoch uskutočnených objednávok, a to za účelom ochrany našich nárokov, po nevyhnutne dlhú dobu. - Aby sme mohli reagovať na užívateľské žiadosti o informácie.
- Všetky vyššie spomenuté osobné údaje, ktoré o vás môžeme spracovávať, sú v rámci infraštruktúry Správca riadené interným systémom ochrany osobných údajov podľa platnej legislatívy. V maximálnej miere teda riadime prístup k osobným údajom, technické opatrenia na ich zabezpečenie a dobu ich existencie.

Doba, po ktorú vaše osobné údaje spracovávame

Osobné údaje spracovávame a uchovávame po dobu nevyhnutne nutnú k naplneniu účelu ich spracovania, a ďalej po dobu, po ktorú sme povinní údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

Vaše práva

Vaším prirodzeným právom je dostať informácie o vašich osobných údajoch, ktoré o vás spracovávame. Rovnako tak máte právo na opravu alebo doplnenie nesprávnych či neaktuálnych údajov, právo na obmedzenie spracovania a právo namietať proti spracovaniu. V určitých prípadoch vám patrí právo na vymazanie. Ďalej sme povinní vaše osobné údaje na vaše požiadanie preniesť na vami zvoleného správcu / spracovateľa osobných údajov alebo vám ich odovzdať v bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte.

Právo na prístup znamená, že môžete žiadať, aby sme vám potvrdili, aké údaje o vás spracovávame, za akým účelom, komu ich odovzdávame, po akú dobu ich spracovávame alebo či na základe vašich osobných údajov dochádza k automatickému rozhodovaniu vrátane prípadného profilovania. Máte tiež právo získať kópiu vašich osobných údajov. Prvá takáto kópia je bezplatná a za ďalšie potom môžeme požadovať primeranú úhradu administratívnych nákladov.

Právo na opravu znamená, že ak sú údaje, ktoré spracovávame nepresné, máte právo žiadať o ich opravu alebo doplnenie.

Právo na výmaz znamená, že musíme zmazať vaše osobné údaje, ak už pominul účel, na ktorý ich spracovávame, spracovanie je nezákonné, ak vznesiete oprávnenú námietku, alebo ak nám to ukladá právny predpis.

Právom na obmedzenie spracovania sa rozumie, že ak existujú sporné otázky ohľadne spracovania vašich osobných údajov, máme povinnosť spracovávať vaše osobné údaje v užšom rozsahu, typicky iba ich uložením.

Ak sa budete chcieť opýtať na čokoľvek, čo sa týka spracovania vašich osobných údajov alebo uplatniť ktorékoľvek z vašich práv, stačí nás kontaktovať na gdpr@beyondmedia.sk.

Ak ste presvedčení, že s vašimi dátami nezaobchádzame adekvátne a podľa zákonných noriem, máte možnosť podať sťažnosť na dozorný úrad, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.

Prenos osobných údajov

Všetky osobné údaje využívame výhradne v rámci spoločnosti Správca, chránime ich pred zneužitím a neposkytujeme ich tretím stranám bez predchádzajúceho upozornenia alebo súhlasu. Za účelom vybavenia Vašej objednávky odovzdávame vaše osobné údaje konkrétnemu obchodníkovi, u ktorého ste si tovar objednali.

Výnimku z vyššie uvedeného pravidla predstavujú externé spoločnosti, ktoré pre nás zaisťujú podporné služby a orgány štátnej moci. Týmto entitám vaše osobné údaje poskytnúť môžeme či musíme v minimálnom rozsahu napríklad pri:
- Vyšetrovanie nezákonného využívania našich služieb alebo pre potreby súdneho konania, sa údaje môžu poskytnúť orgánom pre vyšetrovanie trestnej činnosti.
- Správe našich informačných systémov a aplikácií.
- U všetkých týchto poskytovateľov služieb zmluvne požadujeme (mimo orgány verejnej správy), aby spracovávali vaše osobné údaje v súlade s podmienkami ochrany osobných údajov a platnou legislatívou.

Porušenie zabezpečenia osobných údajov

Vnútornými predpismi sme prijali všetky vhodné opatrenia na zabezpečenie primeranej úrovne zabezpečenia spracovania osobných údajov tak, aby bola zachovaná neustála dôvernosť, dostupnosť a odolnosť systémov a služieb spracovania a bola možná prípadná obnova dostupnosti osobných údajov.

V prípade, ak by nedopatrením došlo k porušeniu zabezpečenia vašich osobných údajov, prijmeme bez odkladu vhodné opatrenia na zaistenie nápravy a porušenie ohlásime Úradu pre ochranu osobných údajov a vám, ibaže by bolo nepravdepodobné, že by takéto porušenie malo za následok riziko pre vaše práva ako subjektu údajov. Súčasne bude každé porušenie zabezpečenia náležite zdokumentované, aby sme umožnili prípadné vykonanie kontroly zo strany Úradu pre ochranu osobných údajov.