Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky stanovujú pravidlá prístupu a používanie webových stránok brixton.sk (ďalej len "Podmienky") a sú vypracované prevádzkovateľom a správcom týchto webových stránok, spoločnosťou Beyond Media, s.r.o., IČO: 36 737 895 so sídlom Daxnerovo námestei 3, 821 08 Bratislava zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka číslo: 44564/B (ďalej len "Beyond Media").

Úvodné ustanovenie

Beyond Media je správcom a prevádzkovateľom platformy pre online nakupovanie tovaru alebo služieb na internetovej stránke brixton.sk (ďalej len "Platforma"). Beyond Media poskytuje Platformu k používaniu iným obchodníkom (ďalej len "Obchodník") za účelom, aby Obchodníci prostredníctvom Platformy mohli uzatvárať s tretími osobami (ďalej len "Zákazník") zmluvy na nákup tovaru alebo služieb, ktorých inzerciu Obchodníci do Platformy umiestnia (ďalej len "Sprostredkovaná zmluva").

Tieto Podmienky upravujú práva a povinnosti osôb užívajúcich Platformu (ďalej len "Užívateľ") pri vstupe na web brixton.sk a pri akomkoľvek ďalšom používaní Platformy, rovnako ako ďalšie súvisiace právne vzťahy.

Užívateľ vstupom na web brixton.sk a používaním Platformy potvrdzuje, že sa oboznámil s aktuálnym znením Podmienok a zaväzuje sa nimi riadiť.

Používanie Platformy

Prostredníctvom Platformy Beyond Media sprostredkováva ponuku tovaru alebo služieb Obchodníkov. Ponuka, ktorú Obchodník zverejní prostredníctvom platformy, je návrhom na uzavretie Sprostredkovanej zmluvy v zmysle občianskeho zákonníka a je pre Obchodníka záväzná.

Po uzavretí Sprostredkovanej zmluvy, teda po odoslaní objednávky Zákazníkom, je Zákazník povinný uhradiť Obchodníkovi cenu za tovar alebo službu. Cena sa hradí pri prevzatí tovaru alebo služby u Obchodníka, v hotovosti alebo formou bezhotovostného platobného styku.

Zákazník je povinný prevziať od Obchodníka tovar alebo službu. Náklady na vyzdvihnutie alebo doručenie nesie Zákazník v rozsahu stanovenom Obchodníkom.

Beyond Media nenesie akúkoľvek zodpovednosť voči Zákazníkovi alebo Obchodníkovi za splnenie povinností vyplývajúcich zo Sprostredkovanej zmluvy, ani povinnosť na náhradu majetkovej alebo nemajetkovej ujmy vzniknutej na základe alebo v súvislosti s plnením povinností podľa sprostredkovávanej zmluvy.

Za všetok obsah nahrávaný Obchodníkom na Platformu nesie v plnom rozsahu zodpovednosť Obchodník. Beyond Media nezodpovedá za nezávadnosť nahrávaného obsahu, nezodpovedajúce grafické vyobrazenie alebo vystavovanie predmetov s odlišnou akosťou, než sú predmety predávané. Beyond Media v žiadnom prípade nezodpovedá za porušenie práv duševného vlastníctva tretích osôb vzniknuté v dôsledku umiestnenia obsahu na Platformu Objednávateľom. Beyond Media nezodpovedá za nekalosúťažné konanie Obchodníkov urobené prostredníctvom Platformy.

Všetky ceny predávaného tovaru alebo služieb určuje Obchodník.

Užívateľ vstupom na web brixton.sk a používaním Platformy berie na vedomie a súhlasí so skutočnosťou, že Platforma je poskytovaná na použitie v stave, v akom sa v daný moment nachádza, a to najmä s ohľadom na rýchlo sa meniace podmienky na podnikanie zapríčinené opatreniami a obmedzeniami vlády Slovenskej republiky súvisiacimi so šírením pandémie vírusu Covid-19. Beyond Media neposkytuje žiadne záruky na služby poskytované prostredníctvom Platformy alebo akékoľvek garancie vhodnosti používania Platformy na obchodné alebo iné účely.

Beyond Media nezaručuje neprerušovaný prístup na web brixton.sk a ani nezávadnosť a bezpečnosť Platformy. Beyond Media nie je povinná k náhrade akejkoľvek ujmy spôsobenej Používateľovi pri v dôsledku prístupu na web brixton.sk a užívanie Platformy, vrátane prípadnej ujmy vzniknutej pri sťahovaní dát zverejnených na Platforme, ujmy spôsobenej prerušením alebo poruchami prevádzky Platformy, počítačovými vírusmi, ujmou spôsobenou v dôsledku straty dát, ušlého zisku, neoprávneného prístupu k prenosom a dátam Užívateľa.

Užívateľ vstupom na web brixton.sk a používaním Platformy berie na vedomie a súhlasí so skutočnosťou, že Platforma je poskytovaná na použitie v stave, v akom sa v daný moment nachádza, a to najmä s ohľadom na rýchlo sa meniace podmienky na podnikanie. Beyond Media neposkytuje žiadne záruky na služby poskytované prostredníctvom Platformy alebo garancie vhodnosti používania Platformy pre obchodovateľný alebo iný účel. Používateľ je povinný nahradiť spoločnosti Beyond Media akúkoľvek ujmu vzniknutú neoprávneným zásahom Užívateľa do Platformy alebo webu brixton.sk.

Beyond Media si vyhradzuje v akomkoľvek prípade, najmä však v dôsledku porušenia Podmienok, obmedziť alebo ukončiť prístup Používateľa na web brixton.sk a užívanie Platformy.

Pri používaní Platformy dochádza k spracovaniu niektorých osobných údajov Užívateľov. Viac podrobností o spracovaní osobných údajov nájdete v dokumente "Ochrana osobných údajov".

Práva a povinnosti Užívateľov

Užívateľ používaním Platformy prehlasuje a potvrdzuje, že je svojprávny v rozsahu potrebnom pre užívanie Platformy a pre nákup alebo predaj tovaru alebo služieb, všetky údaje, ktoré poskytuje spoločnosti Beyond Media prostredníctvom Platformy sú úplné a pravdivé, sa pred začiatkom užívania Platformy oboznámil v plnom rozsahu s týmito Podmienkami, ustanoveniam porozumel a súhlasí s nimi, ak je Obchodníkom, má všetky povolenia potrebné na to, aby mohol prostredníctvom Platformy predávať tovar alebo služby, ak je Zákazníkom, dosiahol minimálnu vekovú hranicu stanovenú právnymi predpismi, pokiaľ pre konkrétny tovar taká veková hranica bola stanovená (napr. 18 rokov pri nákupe alkoholických nápojov alebo tabakových výrobkov).

Používateľ je povinný pri užívaní Platformy dodržiavať platné právne predpisy a vždy rešpektovať práva spoločnosti Beyond Media aj tretích osôb, najmä dbať na to, aby pri nakladaní s predmetmi chránenými právom duševného vlastníctva nedošlo k porušeniu alebo zásahu do týchto práv.

Je zakázané, aby Užívateľ:
- užíval Platformu v rozpore s týmito podmienkami,
- spôsobil používaním Platformy ujmu spoločnosti Beyond Media alebo inej osobe,
- robil pokusy o narušenie alebo narušil stabilitu prevádzky Platformy a webu brixton.sk,
- robil pokusy o získanie prihlasovacích údajov iných Užívateľov.

Záverečné ustanovenia

Beyond Media nezodpovedá za vady tovaru alebo služieb predávaných prostredníctvom Platformy. Svoje zákonné práva z chybného plnenia, ako aj všetky ďalšie práva alebo nároky vyplývajúce alebo súvisiace s právnym vzťahom založeným Sprostredkovanej zmluvy, uplatňuje Zákazník priamo u Obchodníka.

Beyond Media nezodpovedá za škodu spôsobenú chybou výrobku.

K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia SOI, so sídlom: Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, https://www.soi.sk/.

Všetky právne vzťahy vzniknuté na základe alebo v súvislosti s užívaním Platformy, sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Ak sa stane niektoré z ustanovení týchto Podmienok neplatným, neúčinným alebo nevymáhateľným, netýka sa to ostatných ustanovení týchto Podmienok.

Podmienky môžu byť firmou Beyond Media jednostranne menené či doplňované. Beyond Media informuje Užívateľa o zmene Podmienok na webe brixton.sk, aby sa s aktuálnym znením podmienok Užívateľ mohol zoznámiť. Podmienky nadobúdajú účinnosť okamihom ich zverejnenia na webe brixton.sk.

Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.4.2020.